אוצר ישעך-
חידושים וביאורים על מסכת כתובות ח"ב
(חלק א' בספר תרנן לשוני) תשס"ג

 
 

אור משה
חידושים וביאורים על מסכת קידושין תש"ן

 
 

אות יעקב (על ספר יחי ראובן)
כללי התלמוד, הוספות וביאורים על ספר "יחי ראובן" מהגאון רבי ראובן נאווי זצ"ל תשמ"ג

 
 

אמרי יעקב
ביאורים הערות וציונים על ספר חסידים. תשס"ז

 
 

ברית יעקב
חידושים וביאורים על סוגיות התלמוד. תשמ"ה

 
 

ברכי נפשי (ח"א וח"ב)
חלק ראשון- חידושים ביאורים ופוסקים בעניני ברכות, ע"ס "שמח נפש" מהג"ר שמ"ח גאגין זצ"ל. חלק שני- חידושים וביאורים בתלמוד ובכללי ההוראה והפסק. תשנ"א-ד

 
 

ברכת יעקב
בעניני איסור ברכה שאינה צריכה מדרבנן והמסתעף. תשנ"א

 
 

גדולה תשובה
חידושים ביאורים וליקוטים בעניני מצות התשובה. תשרי תשס"א *אזל*

 
 

דרופתקי דאורייתא (א-ב-ג)
חידושים ביאורים וליקוטים במצות תלמוד תורה ובמצות ענווה. ח"א- אייר תשמ"ז, ח"ב-תשנ"ג, ח"ג-תשנ"ה

 
 

הדר יעקב (ח"א)
חידושים וביאורים הערות והארות בחמשה חומשי תורה ומפרשיה. מרחשון תשס"ה

 
 

הדר יעקב (ח"ב)
חידושים וביאורים הערות והארות בחמשה חומשי תורה ומפרשיה. כסליו תשס"ה

 
 

הדר יעקב (ח"ג)
חידושים וביאורים הערות והארות בחמשה חומשי תורה ומפרשיה. אדר ב' תשס"ה

 
 

הדר יעקב (ח"ד)
חידושים וביאורים הערות והארות בחמשה חומשי תורה ומפרשיה. אייר תשס"ח

 
 

הדר יעקב (ח"ה)
חידושים וביאורים הערות והארות בחמשה חומשי תורה ומפרשיה. אלול תשס"ח

 
 

הדר יעקב (ח"ו)
חידושים וביאורים הערות והארות בחמשה חומשי תורה ומפרשיה. ניסן תשס"ו

 
 

הדר יעקב (ח"ז)
חידושים וביאורים הערות והארות בחמשה חומשי תורה ומפרשיה. תשס"ז

 
 

וזאת ליהודה – טל חיים
זאת ליהודה- כללי זפק ספיקא וחידושים וביאורים על נביאים וכתובים. תשנ"ד טל חיים- חידושים וביאורים על חמשה חומשי תורה. תשנ"ד

 
 

ויחי יעקב (ע"ס והארחת ימים)
חידושים ביאורים בדברים המביאים לידי אריכות ימים אשר בספר והארכות ימים, מהדורה חדשה עם "קונטרס הוספות". כסלו תשמ"ג-תש"ס

 
 

זכות יצחק (ח"א)
חידושים וביאורים על סוגיות התלמוד. תשנ"ב

 
 

זכות יצחק (ח"ב)
חידושים וביאורים על סוגיות התלמוד. תשנ"ד

 
 

זכרון משה
פסקים וחידושים בעניני חג הפסח. מהדורה שלישית בתוספת י"ח סימנים חדשים, ניסן תשס"ז

 
 

זרע חיים
פסקים וחידושים במצות ביקור חולים. תשמ"ח

 
 

חוקי רצונך (ח"א וח"ב)
פסקים חידושים וביאורים בעניני חג החנוכה ובמטבע ברכת "על הניסים". ח"א מהדורה מתוקנת- תשנ"ו, ח"ב- תשנ"ז

 
 

טוב להודות (ח"א וח"ב)
חידושים וביאורים במצות זכירת מעשה עמלק ומחייתו, וחידושים וביאורים במגילת אסתר. ח"א- תשנ"ה ח"ב- תשנ"ו

 
 

טוב להודות (ח"ג)
פסקי הלכה במצות חג פורים, וחידושים וביאורים במצות זכירת עמלק ומחייתו, וחידושים וביאורים במגילת אסתר. אדר תשס"ב

 
 

יחי יוסף
כללי ההוראה והפסק וחידושים וביאורים בסוגיות התלמוד. תשנ"א

 
 

ישועות חיים (ע"ס צדקה לחיים)
חידושים ביאורים והערות במצות צדקה עם ספר צדקה לחיים מהגאון ר"ח פאלאג'י זצ"ל תשנ"ט *אזל*

 
 

כנסת חיים
תשנ"ג כולל שלשה ספרים: ספר "אוצרות ירושלים"- הערות וביאורים כדברי רבותינו ז"ל ספר "יד סופר ח"א" – הערות וציונים לספר גדולות אלישע על שלחן ערוך או"ח ספר "יד סופר ח"ב- חידושים ביאורים ופסקים בעניני חג פורים ומצוותיו.

 
 

כנסת יעקב
חידושים וביאורים בתלמוד ובמשנת רבותינו. תשמ"ט

 
 

כרם יעקב
פסקי הלכה חידושים וביאורים כתלמוד ומשנת רבותינו. תשמ"ט

 
 

מאמר יעקב (ע"ס פרה את אברהם)
פסקים וחידושים על ספר פרה את אברהם מהגאון רבי אברהם פאלאג'י זצ"ל. תשס"ב

 
 

מנוחת שלום (ח"א)
פסקי הלכה בהלכות ברכות, וחידושים על מסכת סנהדרין. טבת תשס"ב *אזל*

 
 

מנוחת שלום (ח"ב)
חידושים וביאורים בסוגיות מוקצה (סוף פ"ג דשבת). שבט תשס"ב *אזל*

 
 

מנוחת שלום (ח"ג)
חידושים וביאורים בחמשה חומשי תורה ובמחש מגילות ומפרשיהם. אדר תשס"ב *אזל*

 
 

מנוחת שלום (ח"ד)
משא ומתן ובירורים בכללי הפוסקים רבותינו הראשונים כמלאכים גאוני צרפת ואשכנז. ניסן תשס"ב

 
 

מנוחת שלום (ח"ה)
משא ומתן ובירורים בכללי הפוסקים רבותינו הראשונים כמלאכים גאוני בבל וספרד. אייר תשס"ב

 
 

מנוחת שלום (ח"ו)
משא ומתן ובירורים בכללי הפוסקים. סיון תשס"ב

 
 

מנוחת שלום (ח"ז-ח)
משא ומתן ובירורים בתורת המנהגים ובתוקף כח המנהג. תמוז תשס"ב

 
 

מנוחת שלום (ח"ט-י)
חידושים וביאורים בחמשה חומשי תורה נביאים וכתובים ומפרשיהם. אלול תשס"ב

 
 

מנוחת שלום (חי"א)
תשרי תשס"ג

 
 

מנוחת שלום (חי"ב)
חידושים וביאורים הערות והארות בתלמוד הקודש ומפרשיו. מרחשון תשס"ג

 
 

נר יהודה
פסקי הלכות בעניני ברכות וחידושים וביאורים על סוגיות התלמוד.

 
 

פרי טוב- יגדיל תורה (ח"א)
פרי טוב- חידושים וביאורים על התפילה וכללי רבותינו הפייטנים. תשנ"ז יגדיל תורה- הרגשות הארות והערות כדברי רבותינו גדולי הדורות על התנ"ך והתלמוד. תשנ"ה

 
 

ציון יעקב (על ספר מחנה אפרים)
הערות ותיונים לספר מחנה אפרים מהגאון רבי אפרים נבון זצ"ל. מהדורה א'- תשמ"ח, מחנ"א מהדורה חדשה- תשס"ב

 
 

שובי השולמית ח"א
בעניני תשובה וקידוש השם. תשס"ז

 
 

שובי השולמית ח"ב
בעניני מצות תשובה והמסתעף, מסודרים לפי פרשיות התורה. תשס"ח

 
 

שובי השולמית ח"ג
בעניני מצות ארבעת המינים. תשס"ח

 
 

שובי השולמית ח"ד
בעניני נ"ט בר נ"ט דהיתרא והמסתעף, ומשא ומתן בכללי ההוראה. תשס"ח

 
 

שלום יעקב
כללי ההוראה והפסק וחידושים וביאורים על סוגיות התלמוד. תשנ"ט

 
 

שם בצלאל
כללי ההוראה והפסק וחידושים וביאורים על סוגיות התלמוד. תשנ"ה

 
 

תוספת חיים (עם ספר צוואה מחיים)
הוספות והשלמת לספר צוואה מחיים מהגאון רבי חיים פאלאג'י זצ"ל הכולל את קורות חייו הליכותיו בקודש והנהגות מוסר. מהדורה חדשה- תשנ"ח

 
 

תורת יעקב
חידושים וביאורים והערות בחמשה חומשי תורה נביאים וכתובים ומפרשיהם. מהדו"ב עם הוספות תשס"ב *אזל*

 
 

תורת יעקב על ספר ויקרא
חידושים וביאורים והערות על ספר ויקרא אדר ב' תשס"ה

 
 

תורת יעקב על ספר במדבר
חידושים וביאורים והערות על ספר מדבר ומפרשיו. אייר תשס"ח

 
 

תפארת יצחק (ע"ס הזכרון)
חידושים וביאורים לספר הזכרון מהגאון רבי יצחק טייב זצ"ל, ובכללי ההוראה והפסק ותורת המנהגים. תשמ"ח

 
 

תרנן לשוני
חידושים ובירורים על מסכת כתובות ח"א, (חלק ב' בספר אוצר ישעך). תשנ"ח

 
     
     

מוסדות כף החיים

עולם התורה - המדריך העולמי למוסדות תורה וחסד